Thirrje për aplikim – Praktikë me Gratë Shqiptare në Audiovizual (AWA)

20 Shtator, 2023by admin

AWA është një organizatë jofitimprurëse që fokusohet në avancimin e promovimit dhe mbështetjes së grave në sektorin audioviziv. AWA është një organizatë unike e dedikuar për të krijuar një mjedis më të mirë pune për gratë profesioniste duke përmirësuar legjislacionin, duke forcuar kapacitetet e grave profesioniste në tema të ndjeshme gjinore dhe duke fuqizuar audiencën e re me aftësitë e shkrim-leximit mediatik.

Në misionin e saj për të rritur diversitetin në përmbajtjen mediatike, AWA e ka pozicionuar veten si një qendër mediatike feministe. Ajo zhvillon fushata mediatike dhe prodhon content duke përdorur TIK-un (Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit) si një mjet kyç për t’u lidhur me audiencën e saj. Kjo përfshin podkastet, edutainment dhe përmbajtjen e mediave sociale.

AWA aktualisht po kërkon një praktikant për t’u angazhuar me kohë të pjesshme në zyrën e saj në Tiranë:

Ky është një pozicion i papaguar për periudhën 15 tetor – 15 janar 2024, me mundësi për një shtyrje tjetër tre mujore. Pozicioni parasheh angazhim me kohë të pjesshme dhe orari i punës është subjekt i marrëveshjes me kandidatin e përzgjedhur. Praktikanti do të ndihmojë AWA në mbikëqyrjen e përditshme të mediave sociale dhe komunikimit PR.

Përgjegjësitë kryesore:

Mediat sociale

  • Mbikëqyr mesazhet dhe komunikimin e përditshëm në platformat e mediave sociale AWA në anglisht dhe Shqip për të rritur dukshmërinë e punës së organizatës dhe çështjeve të saj;
  • Mbikëqyr prodhimin e përditshëm të përmbajtjes në shumë gjuhë;
  • Sigurimi i monitorimit ditor, menaxhimit dhe angazhimit të komunitetit në platformat e mediave sociale AWA;
  • Sigurimi i rritjes së AWA në audiencën e mediave sociale;
  • Vë në pah eventet dhe aktivitetet e AWA në mediat sociale;
  • Monitoron dhe përdor mundësitë për të shfrytëzuar bisedat, iniciativat dhe fushatat e vazhdueshme;
  • Siguron analiza të rregullta të komunikimit me mediat sociale;

Aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara:

  • Në përgjithësi ndjek një program universitar ose pasuniversitar, ose i sapodiplomuar; programet përkatëse të diplomës mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në gazetari, PR dhe marketing ose fusha të lidhura me multimedian;
  • Të jetë i/e gatshme të angazhohet të paktën 20 orë/javë;
  • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe kërkimore;
  • I/e aftë për të ndarë përparësitë, për të përmbushur afatet dhe për të punuar me një ekip;
  • Përvoja me mjetet e projektimit si Canva/Photoshop;
  • Njohuri të shkëlqyera në anglisht dhe shqip në të shkruar/të folur;
  • Njohuri të shkëlqyera të paketës MS Office;
  • Entuziast/e për përdorimin e teknologjisë së re dhe mediave sociale;
  • Ka aftësi të mira vetë-iniciative dhe advokuese;

 

Për të njohur rolin kryesor që praktikantët kanë në AWA si vullnetarë të përkushtuar, ne angazhohemi të ofrojmë përfitimet dhe mundësitë e mëposhtme:

  • Një certifikatë dhe/ose letër njohjeje nga AWA pas përfundimit të suksesshëm të një praktike 3-mujore.
  • Mundësia për trajnim të vazhdueshëm dhe për të marrë mentorim të drejtpërdrejtë nga një anëtar i stafit të AWA.
  • Mundësia për t’u angazhuar me aktorë të ndryshëm, partnerë dhe më shumë.

 

Kandidatet e interesuar duhet të dërgojnë CV-në e tyre në adresën: awa.albania@gmail.com

 

Afati i fundit për dorëzimin e dokumenteve të kërkuara: 30 shtator 2023

 

AWA është një punëdhënës me mundësi të barabarta dhe nuk diskriminon në mundësitë ose praktikat e punësimit në bazë të racës, ngjyrës, fesë, gjinisë, origjinës kombëtare, moshës, paaftësisë, orientimit seksual, statusit martesor ose ndonjë karakteristike tjetër të mbrojtur me ligj.